واحدهای فناور عضو

لیست شرکتهای فناور دارای مجوز دانش بنیان

پارک‌های علم وفناوری به عنوان بخشی از زیر ساخت‌ نوآوری در کشورها، علاوه بر این که محیطی مناسب برای توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان هستند، تأثیر مهمی نیز بر رقابت‌پذیری اقتصادی کشورها دارند. پارک‌ها با اسامی مختلف مانند پارک علمی، پارک فناوری، تکنوپولیس، پارک تحقیقاتی، پارک صنعتی، منطقه نوآوری و دیگر نام‌ها، ابزار سیاست‌هایی هستند که هدف عمومی آن‌ها تسهیل و بهبود همکاری و انتقال فناوری، به ویژه بین بنگاه‎های اقتصادی و پدیدآورندگان دانش مانند دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی است.