امور موسسات

معرفی کلی از واحد موسسات:

واحد موسسات با هدف ایجاد انگیزه و مدیریت جریان دانش و فناوری و فراهم آوردن امکانات زیر بنایی و تهسیلات قانونی به منظور ایجاد محیط کاری مناسب برای مراکز تحقیق و توسعه و موسسات دانش محور با رویکردی اقتصادی، ضمن ایجاد فضایی مناسب جهت انجام تحقیقات کاربردی و تجاری‌سازی نتایج آن موجبات رشد تحقیقات را از رهگذر هم‌افزایی ناشی از مجاورت فیزیکی این واحدها و نیز کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه‌های جاری فراهم می‌سازد.

مخاطبین واحد موسسات پارک علم و فناوری

 • شرکت های پسا رشد (خروجی موفق مرکز رشد)
 • شرکت های رشد یافته
 • واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به صنایع دولتی و غیردولتی
 • شرکتهای تأمین­کننده خدمات (خدمات فنی و مهندسی، آموزشی، مشاوره و بازاریابی وامثالهم )

 

ویژگی های اصلی پذیرش شرکت در واحد موسسات

 1. هسته فعالیت ها دارای نوآوری و فناوری ویژه باشد
 2. شرکت دارای تنوع محصول باشد
 3. براساس ضوابط و معیارهای پذیرش در نوع شرکت گردش مالی، ترکیب نیروی انسانی (لیست بیمه) و برنامه کاری را دارا باشد.

 

معیارهای پذیرش

 1. سابقه فعالیت شرکت حداقل ۳ سال
 2. لیست نفرات بیمه شده حداقل دو نفر
 3. گردش مالی حداقل نصاب معاملات
 4. داشتن برنامه‌ای مدون و مشخص جهت توسعه فعالیت‌ها(طرح کسب و کار Business Plan)

 

خدمات و تسهیلات

 1. فضای کاری
 2. آموزش و مشاوره
 3. تبلیغات
 4. صدور مجوز فناورانه
 5. ارائه تسهیلات بصورت سرمایه در گردش
 6. بهره مندی از مزایای معافیت های مالیاتی و گمرکی
 7. امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار در واحدهای فناوری مستقر در پارک ها مشمول‌مقررات اشتغال در مناطق آزاد
 8. واگذاری اراضی پارک با اجاره بلندمدت
 9. قرار داشتن در یک مجتمع تحقیقاتی و فناوری و استفاده از مزایای همجواری واحدهای فناوری با یکدیگر
 10. بهره مندی از خدمات آزمایشگاهی و کارگاه های تخصصی

 

فرآیند پذیرش

پذیرش واحدها در شورای پارک و بر اساس بررسی مدارک متقاضی، بازدید ازفعالیت‌های شرکت و برگزاری جلسات مصاحبه و داوری طرح در شورای پارک صورت می پذیرد.

 • آیین نامه ها و فرم ها