وظایف امور موسسات

 • بهینه‌سازی فرآیندها و تعاملات بخشهای مختلف پارک با مسئولان مؤسسات، واحدهای فناور و شرکت‌های مستقر در پارک
 • تعیین اولویت های تحقیقاتی با توجه به نیاز جامعه و سیاست‌ها و خط‌مشی‌های پارک
 • اعلام فراخوان و ارائه اطلاعات به متقاضیان استقرار در پارک
 • همکاری در تهیه و تکمیل پرسشنامه‌ها، فرمها و اطلاعات درخواستی مقامات مافوق در ارتباط با مرکز رشد
 • بررسی و ارزیابی برنامه کاری واحدهای فناوری (پیش رشد) برای ورود به مرحله رشد
 • هماهنگی و همکاری با اداره خدمات فنی و تخصصی جهت برگزاری برنامه‌های آموزشی و مشاورهای برای موسسات و واحدهای فناور
 • برگزاری جلسات شورای فناوری پارک، مسئولان موسسات واحدهای فناوری در جلسات دورهای با موسسات؛
 • برنامه‌ریزی جهت رسیدن به استانداردها و پاسخگوئی به نیازهای واحدهای فناوری در مراکز رشد و واحدهای تحقیق و توسعه
 • پیگیری امور مربوط به شناسایی منابع مالی و برنامه‌ریزی برای بهره گیری حداکثر از اعتبارات صندوق‌ها، ردیف‌های متمرکز و امثال آن در جهت کمک به پیشبرد و توسعه شرکت های مستقر
 • برنامه‌ریزی برای ارتقاء مبادلات علمی و صنعتی بین واحدهای مستقر با یکدیگر و با محیط خارج از پارک از طریق کمک به جذب و اجرای پروژه‌های پژوهشی مشتری مدار توسط موسسات مستقر
 • برقراری ارتباط نظاممند و پیگیری امور مربوط به واحدهای تحقیق و توسعه صنایع
 • برنامه‌ریزی برای پذیرش و حمایت از نخبگان
 • برنامه‌ریزی برای پذیرش، هدایت و حمایت از پایاننامه‌های کاربردی دانشجویی
 • برنامه ریزی و برگزاری برنامه‌های آموزشی برای شرکت‌های مستقر در پارک و مرکز رشد
نوید نقوی | کارشناس امور موسسات
null

E-mail : navinaghavi@yahoo.com

Education

Master of Mechanical Engineering Nov 2012 — Present

B.Sc. Applied Physics January 2005 — September 2010

Pre-University Degree 2003 — ۲۰۰۴

High School Diploma 2000 — ۲۰۰۳

Iran Meteorological Organization Feb 2008 — May 2008

JINGER CONSULTING ENGINEERS August 23, 2011 — December 22, 2011

Rochester Institute of Technology, Dubai Campus

Renewable Energies and Sustainable Energy Management

Hormozgan University (Ministry of Science, Research and Technology)

Nasl-e-Qalam

Shahid Haghani (NODET)

National Organization for Development of Exceptional Talents (Magnet School)

Research Experience

As a member of student research team in:

Study of Industrial Air Pollution emissions in Hormozgan Province University of Hormozgan, Meteorological

Studies, 2008

Study of Non-anthropogenic (natural) Sources of Air Pollution Effecting city of Bandarabbas

Measurement of Air Pollutant Emission Factors in city of Bandarabbas urban Area (in order to calculate Air

Quality Index)

Computer Skills

Linux Literate (Ubuntu Linux), Mac and PC Literate

C programming, Basic MATLAB Programming

Proficient in Microsoft Word, Power Point and Excel

Work experience

Apprentice ( Data Centre Lab)

Mesoscale Meteorological Lab (Course assignment)

Language Skills

Fluent English, Fluent Persian

Interests

Environmental Protection Activities: member of Clean Earth NGO (cleaning Bandarabbas seashores from plastic wastes

in 2009 and 2010)

Eco-Tourism, Wildlife and Camping: Co-Founder of Parsian-e-Jonoob (Eco-tourism,Wildlife and Camping NGO)

Backpacked through Hormozgan Province, Qeshm Island and Hormoz Island; Hiking Geno Mount natural biosphere

reserve. International Experiences: Kenya,Turkey, UAE

Literature and Dramatic Arts