وظایف امور موسسات

 • بهينه‌سازي فرآيندها و تعاملات بخشهاي مختلف پارك با مسئولان مؤسسات، واحدهاي فناور و شركت‌هاي مستقر در پارك
 • تعيين اولويت هاي تحقيقاتي با توجه به نياز جامعه و سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي پارك
 • اعلام فراخوان و ارائه اطلاعات به متقاضيان استقرار در پارك
 • همكاري در تهيه و تكميل پرسشنامه‌ها، فرمها و اطلاعات درخواستي مقامات مافوق در ارتباط با مركز رشد
 • بررسي و ارزيابي برنامه كاري واحدهاي فناوري (پيش رشد) براي ورود به مرحله رشد
 • هماهنگي و همكاري با اداره خدمات فني و تخصصي جهت برگزاري برنامه‌هاي آموزشي و مشاورهاي براي موسسات و واحدهاي فناور
 • برگزاري جلسات شوراي فناوري پارك، مسئولان موسسات واحدهاي فناوري در جلسات دورهاي با موسسات؛
 • برنامه‌ريزي جهت رسیدن به استانداردها و پاسخگوئي به نيازهاي واحدهاي فناوري در مراكز رشد و واحدهاي تحقيق و توسعه
 • پيگيري امور مربوط به شناسايي منابع مالي و برنامه‌ريزي براي بهره گيري حداكثر از اعتبارات صندوق‌ها، رديف‌هاي متمركز و امثال آن در جهت كمك به پيشبرد و توسعه شركت هاي مستقر
 • برنامه‌ريزي براي ارتقاء مبادلات علمي و صنعتي بين واحدهاي مستقر با يكديگر و با محيط خارج از پارك از طريق كمك به جذب و اجراي پروژه‌هاي پژوهشي مشتري مدار توسط موسسات مستقر
 • برقراري ارتباط نظاممند و پيگيري امور مربوط به واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع
 • برنامه‌ريزي براي پذيرش و حمايت از نخبگان
 • برنامه‌ريزي براي پذيرش، هدايت و حمايت از پاياننامه‌هاي كاربردي دانشجويي
 • برنامه ریزی و برگزاری برنامه‌های آموزشی برای شرکت‌های مستقر در پارک و مرکز رشد
نوید نقوی | کارشناس امور موسسات
null

E-mail : navinaghavi@yahoo.com

Education

Master of Mechanical Engineering Nov 2012 — Present

B.Sc. Applied Physics January 2005 — September 2010

Pre-University Degree 2003 — ۲۰۰۴

High School Diploma 2000 — ۲۰۰۳

Iran Meteorological Organization Feb 2008 — May 2008

JINGER CONSULTING ENGINEERS August 23, 2011 — December 22, 2011

Rochester Institute of Technology, Dubai Campus

Renewable Energies and Sustainable Energy Management

Hormozgan University (Ministry of Science, Research and Technology)

Nasl-e-Qalam

Shahid Haghani (NODET)

National Organization for Development of Exceptional Talents (Magnet School)

Research Experience

As a member of student research team in:

Study of Industrial Air Pollution emissions in Hormozgan Province University of Hormozgan, Meteorological

Studies, 2008

Study of Non-anthropogenic (natural) Sources of Air Pollution Effecting city of Bandarabbas

Measurement of Air Pollutant Emission Factors in city of Bandarabbas urban Area (in order to calculate Air

Quality Index)

Computer Skills

Linux Literate (Ubuntu Linux), Mac and PC Literate

C programming, Basic MATLAB Programming

Proficient in Microsoft Word, Power Point and Excel

Work experience

Apprentice ( Data Centre Lab)

Mesoscale Meteorological Lab (Course assignment)

Language Skills

Fluent English, Fluent Persian

Interests

Environmental Protection Activities: member of Clean Earth NGO (cleaning Bandarabbas seashores from plastic wastes

in 2009 and 2010)

Eco-Tourism, Wildlife and Camping: Co-Founder of Parsian-e-Jonoob (Eco-tourism,Wildlife and Camping NGO)

Backpacked through Hormozgan Province, Qeshm Island and Hormoz Island; Hiking Geno Mount natural biosphere

reserve. International Experiences: Kenya,Turkey, UAE

Literature and Dramatic Arts