معرفی پارک

خلاصه معرفی و تاریخچه

پارک علم و فناوری استان هرمزگان به منظور ایجاد زیر ساخت های مناسب در راستای توسعه علم و فناوری و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی دانش آموختگان استان و ایجاد شبکه فناوری بین صنعت و دانشگاه از طریق ارائه خدمات متناسب در هر حوزه در ۲۵ خرداد ۱۳۹۰ شکل گرفت و فعالیت رسمی خود را از دی ماه همان سال آغاز نمود.


خلاصه معرفی و تارخچه

اهداف ماموریت و چشم انداز


اهداف ماموریت و چشم انداز

ساختار و معرفی واحدها

معرفی اعضای ستاد