لیست شرکتهای فناور دارای مجوز دانش بنیان

پارک‌های علم وفناوری به عنوان بخشی از زیر ساخت‌ نوآوری در کشورها، علاوه بر این که محیطی مناسب برای توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان هستند، تأثیر مهمی نیز بر رقابت‌پذیری اقتصادی کشورها دارند. پارک‌ها با اسامی مختلف مانند پارک علمی، پارک فناوری، تکنوپولیس، پارک تحقیقاتی، پارک صنعتی، منطقه نوآوری و دیگر نام‌ها، ابزار سیاست‌هایی هستند که هدف عمومی آن‌ها تسهیل و بهبود همکاری و انتقال فناوری، به ویژه بین بنگاه‎های اقتصادی و پدیدآورندگان دانش مانند دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی است.


 

لیست شرکتها