مراکز رشد

مراحل پذیرش در مراکز رشد

مراحل پذیرش

1.دریافت و تکمیل کاربرگ جذب و پذیرش

۲.ارسال کاربرگ جذب و پذیرش به ایمیل

incubator.hmstp@gmail.com

کاربرگ
ورود به بخش

امور موسسات

مراحل پذیرش در امور موسسات

مراحل پذیرش

1.دریافت و تکمیل کاربرگ جذب و پذیرش

۲.ارسال کاربرگ جذب و پذیرش به ایمیل

institute.hmstp@gmail.com

کاربرگ
ورود به بخش

مرکز نوآوری

مراحل پذیرش در مرکز نوآوری

مراحل پذیرش

1.دریافت و تکمیل کاربرگ جذب و پذیرش

۲.ارسال کاربرگ جذب و پذیرش به ایمیل

incubator.hmstp@gmail.com

کاربرگ
ورود به بخش