واحد طرح و برنامه
1
تشکیل جلسات کمیته طرح و برنامه و بودجه واحد و تبادل نظر در خصوص امور بودجه
2
انعکاس فعالیتها ، عملکرد آموزشی ، پژوهشی ، عمران و ... به سازمان مرکزی جهت ارتقاء امتیازات بطور سالانه
3
ارزشیابی برنامه‌ها و عملکرد کلیه حوزه‌ها و انعکاس به شورای مدیریت
4
انجام طرح مقایسه فعالیتهای واحد با سند چشم انداز
5
انجام پیش بینی بودجه سال آتی
6
مقایسه پیش بینی و عملکرد بودجه هرسال(سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و دوازده ماهه ) همراه با بررسی و استخراج دلایل انحراف
7
انعکاس فعالیت‌های حوزه‌های مختلف به ریاست و استخراج میزان رشد و رکود
8
بررسی نمودار سازمانی واحد و تشکیل جلسات متعدد در خصوص بحث پیرامون افزایش بهره وری نیروی انسانی به تفکیک حوزه‌های مختلف
9
انجام طرحها و نظام‌های مورد نیاز واحد ها
10
ارایه پیشنهادات لازم در خصوص تدوین برنامه‌های پیشبردی
11
بررسی بهره وری کارکنان واحد ها و ارایه راهکارهای ارتقای آن
12
جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات لازم به منظور تهیه و تنظیم بودجه
13
تدوین برنامه‌های توسعه با مشارکت و همکاری معاونت‌ و بخش‌ها در قالب سیاستهای تدوین شده
14
تبدیل برنامه‌های توسعه به برنامه سالیانه
15
تحلیل نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت‌ها و تهدید‌های بیرونی
16
پیش بینی وجوه مورد نیاز جهت برآورد نیازهای جاری ،سرمایه ای و احتیاطی
17
تدوین سیاست‌ها و روند اداری مناسب و بهینه فعالیتها