بازگشت به اخبار

در دویست و بیست و ششمین جلسه شورای پذیرش مركز رشد پارک هرمزگان صورت گرفت؛ پذیرش ایده محوری سفارش آنلاین غذای پکاره”

دویست  و بیست و ششمین جلسه شورای پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، در این جلسه پس از داوری با پذیرش واحد فناور “پکاره در مرحله رشد مقدماتی موافقت شد.

این واحد فناور با ایده محوری ” سفارش آنلاین غذای پکاره” وارد مرکز رشد واحدهای فناور شده است.

 

اشتراک این نوشته

بازگشت به اخبار