بازگشت به اخبار

در دویست و بیست و سومین جلسه شورای پذیرش مركز رشد پارک هرمزگان صورت گرفت؛ پذیرش ایده محوری ” ساخت و تولید فیلم ها و پوشش های خوراکی “

دویست  و بیست و سومین جلسه شورای پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، در این جلسه پس از داوری با پذیرش واحد فناور ” سلامت پاک نوش خلیج فارس” در مرحله رشد مقدماتی موافقت شد.

این واحد فناور با ایده محوری ” ساخت و تولید فیلم ها و پوشش های خوراکی” وارد مرکز رشد واحدهای فناور شده است.

اشتراک این نوشته

بازگشت به اخبار