بازگشت به اخبار

اطلاعیه کارگاه آموزشی ارزش گذاری IP و قیمت گذاری

شماره حساب واریز وجه
۲۱۷۲۰۵۵۴۰۳۰۰۷

به نام درآمد اختصاصی پارک علم و فناوری هرمزگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشتراک این نوشته

بازگشت به اخبار