کارگروه نظارت و ارزیابی پارک علم و فناوری هرمزگان با دستور کار بررسی پرداخت تسهیلات و مجوز فناوری شرکت دی نهاد آرتین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل پارک علم و فناوری هرمزگان؛ کارگروه با حضور مهندس توانگری  ناظرکسب و کار، دکتر منصوری نژاد ناظر مالی، دکتر هنرخواه ناظر علمی و فناوری و دکتر صمصام پور نظارت و بازرسی پارک علم و فناوری برگزار گردید.

انتهای پیام:/