فراخوان شرکت در رویداد ملی ایده بازار فرآورده های بهداشتی دانشگاه صنعتی امیر کبیر منتشر شد.