فراخوان شرکت در وبینار آموزشی استاندارد کیفیت  در استان کرمان منتشر شد.