بنیاد نوآوری و توسعه فناوری دکتر محمود شیخ زین الدین با همکاری پارک علم و فناوری خراسان رضوی برگزار میکند:

پردیس های فناوری از چرایی تا راه اندازی؛ همراه با بیان تجربیات پارک علم و فناوری خراسان رضوی

مخاطبان:
مدیران و کارشناسان پارک ها و مراکز رشد
کارگزاران توسعه فناوری

سه شنبه ۱۴ دی ماه
از ۱۴ الی ۱۶

ثبت نام از طریق:
http://moshaveroom.ir