وبینار مدیریت کسب و کار کوچک ششم دیماه توسط پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار می گردد.