دوره آموزشی مقدماتی کار باچوب مقدماتی ویژه ترم تابستان توسط مرکز نوآوری هرمزگان برگزار می شود.