بدینوسیله به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری میرساند برای مشاهده اطلاعیه و زمان مراجعه برای تحویل مدارک به این پارک از طریق فایل مراجعه نمایند.

پیوست اصلی۱