بازگشت به اخبار

معافیت مالیاتی شرکتها و موسسات دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری

(۳) قانون بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده (۲۲) آئین‌نامه اجرایی قانون اجرا مي‌شود که طی بخش‌نامه شماره ۲۰۰/۲۰۳۸۴/ص مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۶  از سوی رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است و شرکت‌های مشمول استفاده از مزایای این بخش‌نامه باید از طریق کارگروه موضوع ماده (۳) قانون (معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور) معرفی شوند.

امّا معافیت مالیاتی واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری مندرج در ماده (۹) قانون بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده (۴۷) قانون برنامه چهارم توسعه که به عنوان مقررات اجرایی ماده (۹) قانون تنفیذ شده اجرا می‌شود که این موضوع طی بخش‌نامه شماره۲۰۰/۹۱۱۳/ص مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده است.

لذا با عنایت به توضیحات فوق، واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی برای استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده (۹) قانون نیازی به ارسال اسامی از سوی کارگروه موضوع ماده (۳) دستورالعمل اجرایی ماده (۲۲) آئین‌نامه اجرایی (معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور) ندارند و از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت (رئیس پارک) و بر طبق قوانین و مقررات مربوط (بخش‌نامه شماره۲۰۰/۹۱۱۳/ص مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۰) می‌توانند از این معافیت استفاده نمایند.
منبع: سایت دانش بنیان

اشتراک این نوشته

بازگشت به اخبار