کاربرگ پذیرش و استقرار در پارک علم و فناوری استان هرمزگان - امور موسسات