مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبرسانی و برق رسانی سایت پارک علم و فناوری هرمزگان منتشر شد

اخبار پارک
14 شهریور 1402
پارک علم و فناوری هرمزگان
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبرسانی و برق رسانی سایت پارک علم و فناوری هرمزگان منتشر شد

مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبرسانی و برق رسانی سایت پارک علم و فناوری هرمزگان با شماره فراخوان 2002090324000008 در سامانه تدارکات دولت به آدرس setadiran.ir منتشر و واجدین شرایط می توانند بر اساس آیین نامه معاملاتی اقدام به شرکت در مناقصه نمایند.

 

اطلاعات تکمیلی به شرح ذیل است:

فراخوان عمومی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحلهای

 

پارک علم و فناوری هرمزگان درنظر دارد اجرای عملیات موضوع این آگهی را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 • مناقصه‌گزار: پارک علم و فناوری هرمزگان
 • موضوع مناقصه: اجرای عملیات آبرسانی و برق رسانی سایت پارک علم و فناوری هرمزگان با برآورد اولیه 29.968.509.290 ریال
 • محل اجرای پروژه: استان هرمزگان، کیلومتر 9 جاده بندرعباس – میناب، سایت پارک علم و فناوری هرمزگان جنب دانشگاه هرمزگان
 • شرایط: گواهینامه صلاحیت پیمانکاری حداقل دارای رتبه بندی پایه 5 آب یا نیرو یا تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه
 • مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی به مبلغ 1.498.425.465 ریال می‌باشد که فقط به ‌صورت ضمانت‌نامه بانکی و یا واریز نقدی در وجه پارک علم و فناوری هرمزگان به شماره شبا 910100004001098707378779IR نزد بانک مرکزی قابل‌قبول است.
 • مدت تضمین شرکت در مناقصه: جهت ضمانتنامه بانکی سه ماه شمسی
 • تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز یکشنبه مورخ 12/06/1402 لغایت روز پنجشنبه مورخ 16/06/1402
 • محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه معاملات الکترنیکی دولت (ستاد) به آدرس setadiran.ir
 • محل تحویل و بازگشایی پاکات: دبیرخانه پارک علم و فناوری هرمزگان واقع در بندرعباس، خیابان آیت اله غفاری شمالی، برج فناوری هرمز و همچنین سامانه معاملات الکترنیکی دولت (ستاد) به آدرس setadiran.ir

((لازم به ذکر است مناقصه گر می‌بایست علاوه بر ارائه پیشنهاد در سامانه تدارکات الکترنیکی دولت (ستاد)، اصل پاکت الف را به دبیرخانه این پارک تسلیم نماید و در صورت نیاز به کنترل مدارک ملزم به ارائه اسناد فیزیکی می‌باشد.))

 • آخرین مهلت تحویل اسناد و مدارک: ساعت 15:00روز یکشنبه مورخ 26/06/1402
 • زمان بازگشایی پیشنهادهای رسیده: روز دوشنبه مورخ 27/06/1402 راس ساعت 09:00

توضیحات: – به پیشنهادات فاقد مدارک و مهر و امضای مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر آگهی در مناقصه واصل شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

 

ضمناٌ هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

 

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان