لینک ورود به سامانه انتخابات نمایندگان شرکت ها، موسسات و واحد‌های فناور پارک علم و فناوری هرمزگان

اخبار پارک
22 تیر 1401
پارک علم و فناوری هرمزگان
لینک ورود به سامانه انتخابات نمایندگان شرکت ها، موسسات و واحد‌های فناور پارک علم و فناوری هرمزگان
لینک ورود به سامانه انتخابات نمایندگان شرکت ها، موسسات و واحد‌های فناور پارک علم و فناوری هرمزگان
https://vote.myken.ir/hmstp
رای گیری ساعت۸:۰۰امروز چهارشنبه ۲۲تیرماه آغاز و در ساعت ۱۲:۰۰به پایان خواهد رسید.
تذکر: زمان رای گیری تمدید نمی گردد، مقتضی است واجدین شرایط(مدیران شرکتهای، موسسات و واحد‌های فناور) در زمان تعیین شده اقدام نمایند.
تذکر۱: تنها مدیران شرکت ها مجاز به شرکت در انتخابات می باشند و کارکنان اداری و پرسنل شرکت ها مجاز به شرکت در انتخابات نمی باشند.
 تذکر۲: جهت تسهیل در فرایند انتخابات، رای گیری از طریق احراز هویت با شماره تلفن انجام میگردد، از تلفن هایی که به پارک به عنوان شماره تلفن مدیرعامل و نماینده قانونی شرکت استفاده گردد.
 تذکر۳:زمان رای گیری تمدید نمی گردد.
 تذکر۴: از میان پنج کاندید تنها مجاز به انتخاب دو نفر می باشید.
 تذکر۵: کاندیدای محترم نیز مجاز به شرکت در رای گیری می باشن
روابط عمومی و امور بین‌الملل پارک علم و فناوری هرمزگان

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان