دوره کارجویی تا کارآفرین در راستای برنامه ملی اشتغال

دوره ها
17 فروردین 1401
پارک علم و فناوری هرمزگان
دوره کارجویی تا کارآفرین در راستای برنامه ملی اشتغال

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان