فراخوان شرکت اولین رویداد ریورس پیچ در حوزه بهره وری آب منتشر شد

فراخوان ها
26 دی 1400
پارک علم و فناوری هرمزگان
فراخوان شرکت اولین رویداد ریورس پیچ در حوزه بهره وری آب منتشر شد

درباره نویسنده

روابط عمومی و امور بین الملل

نویسنده : روابط عمومی و امور بین الملل

پارک علم و فناوری هرمزگان