پذیرش مرکز نوآوری

راهنمای پذیرش در مرکز نوآوری

تیم ‌های نوآور که توانسته ‌اند ایده ‌ای جدید، فناورانه و کاربردی را شناسایی نمایند اما هنوز آمادگی تبدیل شدن به شرکت را ندارند، می ‌توانند در مرکز نوآوری پذیرش شوند. در مرکز نوآوری تمرکز بر تلاش برای شکل-‌گیری گروه منسجم کاری با تخصص های مختلف و در نهایت اجرای ایده محوری است. مرکز نوآوری تلاش می‌کند با حمایت ‌های لازم، شرایط مورد نیاز برای شکل ‌گیری تیم کاری و ساخت محصول از ایده محوری را فراهم نموده و از این رهگذر زمینه ‌های لازم برای ورود تیم نوآور را به مرکز رشد، فراهم آورد؛ چرا که ایجاد شغل و کسب و کار جدید، تولید محصول و در نهایت افزایش ثروت بر پایه دانش و فناوری مورد تاکید جدی است.

برای پذیرش در مرکز نوآوری به مورد زیر نیاز است:

ایده محوری: نوآور باید برای خود یک ایده محوری انتخاب نماید. ایده محوری در نهایت منجر به ارائه یک محصول جدید و فناورانه می ‌شود. در این مرحله الزامی به ساخت نمونه تجاری محصول نیست، بلکه ساخت نمونه آزمایشگاهی یا اولیه محصول که دارای کارایی باشد نیز مورد قبول است. ایده محوری براساس شناخت فرد از بازار و درک کاستی ‌ها و نواقص فناورانه موجود و همچنین توان فرد نوآور یا تیم کاری نوآور برای ساخت آن، انتخاب می ‌شود.