پذیرش در امور موسسات

معرفی  واحد موسسات

واحد موسسات با هدف ایجاد انگیزه و مدیریت جریان دانش و فناوری و فراهم آوردن امکانات زیر بنایی و تهسیلات قانونی به منظور ایجاد محیط کاری مناسب برای مراکز تحقیق و توسعه و موسسات دانش محور با رویکردی اقتصادی، ضمن ایجاد فضایی مناسب جهت انجام تحقیقات کاربردی و تجاری‌سازی نتایج آن موجبات رشد تحقیقات را از رهگذر هم‌افزایی ناشی از مجاورت فیزیکی این واحدها و نیز کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه‌های جاری فراهم می‌سازد.

مخاطبین واحد موسسات پارک علم و فناوری
 • شرکت های پسا رشد (خروجی موفق مرکز رشد)
 • شرکت های رشد یافته
 • واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به صنایع دولتی و غیردولتی
 • شرکتهای تأمین کننده خدمات (خدمات فنی و مهندسی، آموزشی، مشاوره و بازاریابی وامثالهم )
ویژگی های اصلی پذیرش شرکت در واحد موسسات
 1. هسته فعالیت ها دارای نوآوری و فناوری ویژه باشد
 2. شرکت دارای تنوع محصول باشد
 3. براساس ضوابط و معیارهای پذیرش در نوع شرکت گردش مالی، ترکیب نیروی انسانی (لیست بیمه) و برنامه کاری را دارا باشد.
معیارهای پذیرش
 1. سابقه فعالیت شرکت حداقل ۳ سال
 2. لیست نفرات بیمه شده حداقل دو نفر
 3. گردش مالی حداقل نصاب معاملات
 4. داشتن برنامه‌ای مدون و مشخص جهت توسعه فعالیت‌ها (طرح کسب و کار Business Plan)
فرآیند پذیرش

پذیرش واحدها در شورای پارک و بر اساس بررسی مدارک متقاضی، بازدید ازفعالیت‌های شرکت و برگزاری جلسات مصاحبه و داوری طرح در شورای پارک صورت می پذیرد.

blank