پذیرش در پارک

1.دریافت و تکمیل کاربرگ جذب و پذیرش

2.ارسال کاربرگ جذب و پذیرش به ایمیل

incubator.hmstp@gmail.com

کاربرگ ورود به بخش

1.دریافت و تکمیل کاربرگ جذب و پذیرش

2.ارسال کاربرگ جذب و پذیرش به ایمیل

institute.hmstp@gmail.com

کاربرگ ورود به بخش

1.دریافت و تکمیل کاربرگ جذب و پذیرش

2.ارسال کاربرگ جذب و پذیرش به ایمیل

incubator.hmstp@gmail.com

کاربرگ ورود به بخش