معرفی

مرکز رشد با تامین زیرساخت‌ها و ارایه‌ی خدماتی مبتنی بر آموزش و مشاوره، می‌کوشد کارآفرینان را در تبدیل ایده‌ها و نتایج پژوهش به محصولات قابل عرضه و رقابت در بازار، یاری دهد. خدمات این مرکز طی دو دوره‌ی رشد مقدماتی و دوره‌ی رشد، به هسته‌ها و واحدهای فناور ارایه میشود.

مخاطبین اصلی مرکز رشد هسته‌های نوپا در مرحله تثبیت ایده و حرکت در مسیر تولید محصول هستند. گذراندن دوره ‌ی رشد احتمال موفقیت بلند مدت این هسته‌ها را افزایش میدهد.  اهداف اصلی مرکز رشد به طور کلی عبارت است ازایجاد جاذبه برای تشکیل هسته‌های فناور و سپس کمک به کاهش ریسک این هسته‌ها در مراحل پرخطر ابتدایی و بسترسازی لازم جهت ارایه‌ی محصول نهایی است.

شاخص فعالیت‌های این مرکز ارائه خدمات حمایتی و هدایتی نظیر برگزاری جلسات دوره‌ای، بررسی پیشرفت، آشکار سازی نقاط قوت و ضعف، کمک به تجاری ‌سازی دستاوردهای پژوهشی واحدهای فناور، برگزاری جلسات انتقال تجربه با دعوت از مدیران موفق صنعت، ایجاد ارتباط میان واحدهای فناوری و سازمان‌های دولتی وغیر دولتی است.

عمده زمینه فعالیت واحدهای فناور قابل پذیرش در این مرکز دارو، مواد، تجهیزات و نرم افزارهای پزشکی می‌باشد.

اهداف

ارتقای فناوری پزشکی موجود در قطب علوم پزشکی
و پیراپزشکی و دارو سازی

حمایت از توسعه فرابخشی فناوری پزشکی

حمایت از توسعه واحدهای فعال در حوزه فناوری
پزشکی استان

کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری های پزشکی

بستر سازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی

ایجاد زمینه کارآفرینی، حمایت از نوآوری و خلاقیت
نیروهای محقق جوان

ایجاد شرایط مساعد جهت رشد واحدهای دانش‌محور
و فناور فعال درحوزه فناوری های پزشکی استان

بسترسازی به منظور ایجاد فرصتهای شغلی مناسب
جهت جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی
در زمینه‌های کاربردی کردن علوم و فناوری هایپزشکی

تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناوری قابل
عرضه به بازار در حوزه پزشکی

ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎی ﻛﻠﻲ ﭘﺬﻳﺮش و اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ

داﺷﺘﻦ اﻳﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری

ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻴﻢ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎری مدون  جهت راه‌اندازی کسب و کار (Business Plan)

ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺬﻳﺮش در ﻣﺮﻛﺰ رﺷﺪ واﺣﺪﻫﺎی فناور مواد و تجهییزات پزشکی

  1. درﻳﺎﻓﺖ درﺧﻮاﺳﺖ از ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ و اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ وی

  2. ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮﻣﻬﺎی ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺮﻛﺰ از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﺎﻓﺖ از وب ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ رﺷﺪ

  3. درﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪارک ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﻛﺰ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ارایه ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ مرکز

  4. ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻤﻲ – ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻃﺮح و ارﺳﺎل آن ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ علمی  و اقتصادی ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻃﺮح واﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ

  5. ارایه ﻃﺮح و ﻧﻈﺮات داور در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح و ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی درﺧﺼﻮص ﭘﺬﻳﺮش واﺣﺪ

  6. ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻮرا

لیست شرکتهای مستقر در پارک

ردیفنام مدیرعاملنام شرکتزمینه فعالیتنام دورهتوضیحات
1دکتر صغری فلاحی زایش سبز طبیعت پزشکیرشدخروج یافته موفق
2دکتردل آرام نخبه زارع هدیه ستاره سترگ صنایع دارویی ومواد پزشکی رشدخروج یافته موفق
3مریم خزائی ثانی بانوی ارغوان آفرین صنایع دارویی ومواد پزشکی رشد
4سعید برداره سبزینه داروی گنو صنایع دارویی ومواد پزشکی رشد
5اسماعیل دلاور پیشگامان صنعت سلامت پارسیان تجهیزات پزشکی رشد
6قاسم بردبار جوانه داروی سپهر نوشصنایع دارویی رشد
7مهران شاهی
نگارین بهبود رشدصنایع دارویی
رشد
8پونه نیکویی گابریک پارس کیت تجهیزات پزشکی رشد
9دکتر زینب حسینیان ره آورد سلامت صنایع دارویی ومواد پزشکی رشد مقدماتی
10دکتر حبیب اسلامی دولابی التیام آوران ساحلصنایع داروییرشد مقدماتی
11سیده تسنیم فاطمه اقبال افتخاری تسنیم تشخیص
فناوری اطلاعات سلامت
رشد مقدماتی
12ایمان تهمتن
نرم افزار سلامت تهمتن
فناوری اطلاعات سلامت
رشد مقدماتی
13اسحق عامری سیاهویی
صنعت سلامت هرمز
تجهیزات پزشکی
رشد مقدماتی
14مهربان شاهی
رایانه گستر طب
فناوری اطلاعات سلامت
رشد مقدماتی
15فاطمه جهانداریایده سازان آیلینتجهیزات پزشکیرشد مقدماتی
16حسین حشمتیپارس سپهر برترتجهیزات پزشکیرشد مقدماتی
17محمد هادی محمودی نژادشمیم سلامت هرمزصنایع داروییرشد مقدماتی
18علیرضا امدادی شفت محله سلامت خلیج فارستجهیزات پزشکیرشد مقدماتی
19عارف ذاکریسپند آزما تجهیزتجهیزات پزشکیرشد مقدماتی