مراکز رشد

مرکز رشد جامع واحدهای فناور

مرکز رشد با ایجاد بستری مناسب جهت تجاری‌سازی نتایج تحقیقات، ایجاد زمینه کارآفرینی و نوآوری، رونق اقتصاد منطقه، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تولید و توسعه محصولات پیشرفته قابل عرضه به بازار و … به تیم‌ها و گروه‌های کاری متخصص و فعال صاحب ایده‌های برتر کمک می‌نماید.


مرکز جامع واحدهای فناور

مرکز رشد مواد و تجهیزات پزشکی

مرکز رشد واحدهای فناور مواد و تجهیزات پزشکی پارک علم و فناوری، با هدف فراهم کردن بستر مناسب جهت تقویت فعالیتهای فناورانه و در راستای شکوفایی اقتصاد دانش محور ، ایجاد فرصت های شغلی جدید، تولید و توسعه محصولات پیشرفته قابل عرضه به بازار نقش مهمی ایفا نماید.


مرکز رشد میناب

مرکز رشد میناب با ایجاد بستری مناسب جهت تجاری‌سازی نتایج تحقیقات، ایجاد زمینه کارآفرینی و نوآوری، رونق اقتصاد منطقه، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تولید و توسعه محصولات پیشرفته قابل عرضه به بازار و … به تیم‌ها و گروه‌های کاری متخصص و فعال صاحب ایده‌های برتر کمک می‌نماید.


مرکز رشد میناب