آموزش

آموزش

امروزه آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یکی از استراتژی ها اصلی دستیابی به سرمایه نیروی انسانی و سازگاری با شرایط تغییر، بعنوان دو مزیت رقابتی سازمان ها مورد توجه قرار گرفته و جایگاه و اهمیت راهبردی آن در بقا و توسعه سازمان ها بیش ازپیش نمایان شده است. بدیهی است که این فرآیند همچون هر فرایند دیگر سازمانی مستلزم برنامه ریزی صحیح و اصولی می باشد. از این رو در راستای تحقق رسالت پارک علم و فناوری هرمزگان که همان کمک و حمایت از واحدهای فناور دانش بنیان و کارآفرین است واحد آموزش مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری پارک علم و فناوری هرمزگان بر اساس شناسایی و اولویت بندی نیاز آموزشی واحدهای فناور مستقر اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز شرکت های دانش بنیان نموده است. به همین منظور مدیریت پشتیبانی واحدهای فناوری اقدام به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت برای شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری هرمزگان نموده است .