مالکیت فکری ( ثبت اختراع )

پارک علم و فناوری استان  هرمزگان  به عنوان مرجع استعلام اداره ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی درنظر دارد در جهت استفاده از ظرفیت های مخترعان در راستای توسعه صنعتی کشور و نیز فراهم نمودن زمینه های رشد آنها در حوزه کارآفرینی و نوآوری، اقدام به  ارزیابی علمی اختراعات توسط متقاضیان در اداره ثبت اختراعات ومالکیت صنعتی نموده است.

شماره تماس دفتر: ۳۱۰۱۰۰۰۳- ۰۷۶

آدرس ایمیل:hmstp.inst@gmail.com

ارائه فیش به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای اشخاص حقوقی ، مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای اشخاص حقیقی و مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال برای دانشجویان  به شماره حساب IR620100004001098703023031 به شناسه واریز ۳۴۶۰۹۸۷۶۲۱۱۳۵۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۱۰   بانک ملی شعبه دارایی بنام درآمد اختصاصی پارک علم و فناوری هرمزگان واریز گردد.

برخی از وب سایت های مفید