بازگشت به اخبار

در دویست و سی و ششمین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد پارک هرمزگان صورت گرفت؛پذیرش ایده محوری” بازی محیطی تعاملی زرون”

دویست  و شانزدهمین جلسه شورای پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، در این جلسه پس از داوری با پذیرش واحد فناور “بازی سازان هرمزگان در مرحله رشد مقدماتی موافقت شد.

این واحد فناور با ایده محوری ” بازی محیطی تعاملی زرون ” وارد مرکز رشد واحدهای فناور شده است.

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار