بازگشت به اخبار

در دویست و بیست و هفتمین جلسه شورای پذیرش مرکز رشد پارک هرمزگان صورت گرفت؛ پذیرش ایده محوری تهیه ماده ای جهت شستشو رسوب های سولفات از روی فلز آلومینیم با مقدار خوردگی نزدیک به صفر

دویست  و بیست و هفتمین جلسه شورای پذیرش در مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری هرمزگان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری هرمزگان، در این جلسه پس از داوری با پذیرش واحد فناور “کیان بازرگان خلیج فارس” در مرحله رشد مقدماتی موافقت شد.

این واحد فناور با ایده محوری ” تهیه ماده ای جهت شستشو رسوب های سولفات از روی فلز آلومینیم با مقدار خوردگی نزدیک به صفر ” وارد مرکز رشد واحدهای فناور شده است.

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار