بازگشت به اخبار

چالش نوآورشو

پارک علم و فناوری هرمزگان در نظر دارد چالشی با عنوان نوآور شو برگزار کند از این رو شرکت کنندگان می تواند با ضبط ویدئو ۴۰ ثانیه ای به این چالش بپیوندند.
راهنمای شرکت در این چالش را می توانید مطالعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این اعلان را به اشتراک گذارید

بازگشت به اخبار