اهداف

 • null

  کاهش زمان مورد نیاز در فرآیند تجاری کردن دستاوردهای پژوهشی

  به ویژه برای شرکت ها و صنایع نوپا و آسیب‌پذیر

 • null

  ارتقا و بهبود فناوری در صنایع کشور

  به منظور ایجاد توانایی رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی

 • null

  ایجاد ارتباط بین :

  صنایع، مؤسسات دولتی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

 • null

  آسان‌سازی همکاری بخش های دولتی و خصوصی