اهداف

 • null

  كاهش زمان مورد نياز در فرآيند تجاري كردن دستاوردهاي پژوهشي

  به ويژه براي شركت ها و صنايع نوپا و آسيب‌پذير

 • null

  ارتقا و بهبود فناوری در صنايع كشور

  به منظور ایجاد توانایی رقابت در بازارهاي داخلي و بين‌المللي

 • null

  ايجاد ارتباط بين :

  صنايع، مؤسسات دولتي، دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي

 • null

  آسان‌سازي همكاري بخش هاي دولتي و خصوصي