آیین نامه ها و فرم ها واحد امور موسسات

آیین نامه ها و فرم ها

آیین نامه و دستورالعمل های مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان

آیین نامه صدور مجوز برای واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری هرمزگان

آیین نامه جذب پذیرش تسهیلات و مجوز حوزه موسسات

کاربرگ پذیرش و استقرار در پارک علم و فناوری هرمزگان

گزارش کار امور موسسات

دانلوددانلوددانلوددانلوددانلود